S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

             .....                 

               

Výpredaj

naša cena 156,00 EUR
skladom
bežná cena 2 539,00 EUR
naša cena 2 080,00 EUR
skladom
naša cena 132,00 EUR
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

bežná cena 9 455,00 EUR
naša cena 7 333,00 EUR
skladom


Obchodné podmienky č.2

A. OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky sú platné pre hlavné kategórie: Záhrada; Dom a bývanie; Voľný čas; Darčeky a hračky; Šport;Vianoce; Sezónne zľavy; s ich podkategóriami.


Sprostredkovateľ e-shopu a kontaktná osoba:

DHP group s.r.o.
Mateja Bela 4751/32
921 01, Piešťany
IČO:50980955
IČ DPH:SK2120594366
E-mail: obchod@harshop.sk; +421 904 344 656;

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 40660/T.

Predávajúci a dodávateľ tovaru:
Kokiska s.r.o.
Stráň 3
36001 Sadov

IČ: 02509016
DIČ: SK4120015955

Reg. číslo u ÚOOÚ v ČR: 00055306

Banka: SK8111110000001272388007

Registrácia v obchodnom registri Krajského súdu Plzeň v oddieli C, vo vložke číslo 29359.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.harshop.sk, ktorého prevádzkovateľom je DHP group s.r.o. Mateja Bela 4751/32; 921 01, Piešťany IČO:50980955. Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi Kokiska s.r.o. (ďalej len „predávajúci") a jeho obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci").

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Vzťahy neupravené týmito podmienkami sa riadia nasledujúcimi zákonmi:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník,

 • Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodných korporáciách,

 • Zákon č. 634/1992 Sb. o ochrane spotrebiteľa,

 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci pred vlastným uskutočnením objednávky dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci je platcom DPH.

2. VYMEDZENIE POJMOV

Kúpna zmluva  zmluva, z ktorej vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

Predávajúci (Kokiska s.r.o.)  osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Kupujúci
Zákazníkom internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

 • fyzická osoba (spotrebiteľ) – každá osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,

 • právnická osoba (podnikateľ) – osoba, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

Alternatívne riešenie sporov – postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

Webové rozhranie – nákup uskutočnený prostredníctvom webových stránok (www.harshop.sk)

3. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.harshop.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu na zadaný email, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je objednávka zo strany podnikateľa a zmluva vzniká až momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Pre objednávanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar kupujúci „vloží" do elektronického nákupného košíka),

 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,

 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru a

 • fakturačné a dodacie informácie o zákazníkovi (meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu).

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku kupujúci odošle kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci nezodpovedá za možné problémy vzniknuté nesprávnym zadaním informácií v objednávke.

Predávajúci kupujúcemu elektronicky potvrdí zaradenie objednávky do systému, bezodkladne po odoslaní objednávky kupujúcim. Toto potvrdenie obsahuje elektronickú verziu obchodných podmienok platnú vo chvíli uskutočnenia objednávky. Potvrdenie je zaslané na emailovú adresu kupujúceho, ktorú kupujúci v objednávke uviedol.

Kupujúci je následne informovaný o ďalších krokoch ohľadom jeho objednávky, a to na elektronickú adresu kupujúceho zadanú v objednávke. Túto emailovú adresu považuje predávajúci za správnu a platnú a neručí za nedoručenie emailov vzniknutých z dôvodu nedbalosti kupujúceho, ktorý zadal nesprávnu alebo nefunkčnú adresu.

Po odoslaní objednávky kupujúci už k objednávke nemá prístup, všetky zmeny je nutné konzultovať s predajcom. Zmeny v objednávke príp. jej zrušenie pred expedíciou je možné nahlásiť na telefónnom čísle +420 737 840 295 alebo na emailovej adrese obchod@harshop.sk.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne či telefonicky).

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy na základe dohody s kupujúcim, a to v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva,

 • cena dodávateľa tovaru sa výrazne zmenila.

V prípade, že kupujúci už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny zaplatil, bude mu táto čiastka vrátená späť na jeho účet.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom sa tieto náklady nelíšia od základnej sadzby.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.

4. CENA

Ceny tovarov a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Ceny tovaru sú zmluvné, konečné, vždy aktuálne a zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu podľa individuálne zjednaných podmienok.

Webové rozhranie obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodávaním tovaru (záložka „Doprava a platobné metódy"), ktoré sú platné iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať. Zľavy sú vždy časovo obmedzené. O zľave je kupujúci informovaný z obchodných oznámení zasielaných na email kupujúceho, z internetovej stránky predajcu alebo z propagačných materiálov.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, a to vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu objednávky podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke,

 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho – číslo účtu: 1272388007/1111 vedený u spoločnosti UniCredit Bank,

 • platbou na faktúru - po predchádzajúcej dohode s predávajúcim.

Pri bezhotovostnej platbe expeduje predávajúci tovar ihneď po prijatí potvrdenia o úhrade.

Splatnosť v prípade platby na faktúru je 7 dní od dátumu vystavenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci je povinný uhradiť čiastku tak, aby bola v deň splatnosti faktúry už pripísaná na účet predávajúceho, inak sa kupujúci ocitne v omeškaní. Ak platba nebude pripísaná na účet predávajúceho najneskôr v deň splatnosti, má predávajúci právo vymáhať od kupujúceho pokutu 5 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania. O platbu na faktúru je dôležité zažiadať a predávajúci si vyhradzuje právo na odmietnutie tejto žiadosti s udaním dôvodu.

V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Ak tak neučiní, príp. sa dopustí inej chyby počas bezhotovostnej platby, predávajúci nezodpovedá za predĺženie doby dodania. Kupujúci je povinný o tejto chybe predávajúceho bezodkladne informovať na emailovú adresu obchod@harshop.sk.

Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, ak to nebolo dohodnuté inak.

Predávajúci vystaví ohľadom platieb uskutočňovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru a zašle ju v elektronickej podobe na adresu kupujúceho.

Dodanie tovaru do iného členského štátu je považované za oslobodené plnenie s nárokom na odpočet v prípade, že je kupujúci v inom členskom štáte EÚ registrovaný k DPH (tzn. bolo mu pridelené DIČ). Pre účel uplatnenia oslobodenia od dane je predávajúci povinný skontrolovať platnosť DIČ svojho zákazníka. V prípade, že kupujúci v objednávke uvedie DIČ a má záujem fakturovať bez DPH, predávajúci tak učiní iba na základe osvedčenia o registrácii k DPH, ktoré kupujúci oskenuje a zašle na adresu obchod@harshop.sk.

6. DODACIE PODMIENKY

V súčasnej dobe predávajúci poskytuje služby dvoch dopravcov, a to UPS a Slovenskej pošty. Je na zákazníkovi, ktorého prepravcu si zvolí, ale v niektorých prípadoch voľba nie je možná.

Slovenskou poštou je možné zasielať iba balíky s hmotnosťou do 30 kg - dodacia lehota pri tovare objednanom na dobierku činí 3 - 4 pracovné dni odo dňa prijatia objednávky,

dopravnou službou UPS zasiela predávajúci všetky zásielky, ktoré nevyhovujú podmienkam Slovenskej pošty, jedná sa o nadrozmerné balíky - dodacia lehota pri tovare objednanom na dobierku činí 2 pracovné dni odo dňa prijatia objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť v objednávke prepravcu, ak to povaha objednaného produktu vyžaduje. O zmenách je kupujúci včas informovaný.

Aktuálny cenník dopravy je k dispozícii v záložke „Doprava a platba".

V prípade spôsobu platby prevodom na účet je tovar expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po pripísaní čiastky na účet predávajúceho .

Súčasťou dodávky nie je inštalácia zakúpeného tovaru.

Spoločne s emailom o expedícii tovaru je kupujúcemu odoslaný aj daňový doklad – faktúra.

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru fyzickým prevzatím tovaru.

Pri dodaní je kupujúci povinný ihneď prekontrolovať stav zásielky – počet balíkov, neporušenosť kartónov atď. a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Je veľmi dôležité zhodnotiť stav dodaného tovaru. Ak kupujúci prevezme poškodenú zásielku, a potom zistí, že je poškodený aj tovar, je nutné túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť dopravcovi a vyriešiť s ním reklamáciu.

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné doručovať tovar opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Predávajúci má nárok na zmenu dopravcu v objednávke na základe súhlasu kupujúceho.

Ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ak je kúpna zmluva uzavretá prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, začína táto lehota plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť elektronický reklamačný formulár, ktorý je dostupný na webových stránkach predávajúceho alebo tu. Priamy odkaz na reklamačný formulár je tiež súčasťou emailu o dokončení objednávky, ktorý dostane kupujúci na svoj email. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu alebo formulára na odstúpenie, je predávajúci povinný mu ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť potvrdenie.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa zaslania odstúpenia vrátiť tovar späť na adresu expedičného skladu predávajúceho. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Adresa expedičného skladu:

Kokiska s.r.o.

Stará Kysibelská 695/73b
360 20 Karlovy Vary

(GPS 50.236947, 12.897088)

Kupujúci má povinnosť tovar zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu a na vonkajší kartón uviesť číslo objednávky spoločne s informáciou, že sa jedná o odstúpenie od zmluvy. Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou zakúpenej veci. Napriek tomu má kokiskashop.sk právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a následne započítané zákazníkovi s čiastkou za vrátený tovar. Zásielky poslané na dobierku nebudú prevzaté.

Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu nesie kupujúci, a to aj v prípade, kedy tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátený obvyklou poštovou cestou. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar) cenu zaplatenú za tovar vrátane poštovného – tzn. hodnotu objednávky. Predávajúci sumu vráti bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Ak kupujúci odstúpi do kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť mu prijaté peňažné prostriedky skôr, ako mu kupujúci tovar vráti.

V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu je spotrebiteľ oprávnený vyskúšať tovar v rámci zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, bude spotrebiteľovi vrátená iba alikvótna časť kúpnej ceny zodpovedajúca hodnote vráteného tovaru.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je kupujúci povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

a) o poskytnutí služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) o predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzatvorenia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
d) o dodávke tovaru, ktorá bolo upravená podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
e) o predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
h) o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak spotrebiteľ porušil ich pôvodný obal,
i) o dodaní novín, periodík alebo časopisov,
j) o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
k) uzatvorenej na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo
l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Od kúpnej zmluvy tiež nie je možné odstúpiť v prípade, že bol tovar nakúpený pre podnikateľské účely – v objednávke teda zákazník uviedol IČ alebo DIČ.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci neuhradí plnú výšku kúpnej ceny v lehote 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.

8. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Zodpovednosť za vady predanej veci

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Kupujúci podnikateľ je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne od zistenia vady; v opačnom prípade jeho práva zo zodpovednosti za vady zanikajú v celom rozsahu. Dodanie produktu v inom množstve je voči podnikateľovi považované za nepodstatné porušenie zmluvy.


Záruka

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie spôsobené jej obvyklým používaním, mechanické poškodenie apod. Pri produktoch predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena zjednaná. Ak sa jedná o veci použité, nezodpovedá predávajúci za chyby, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim. Záručným listom je daňový doklad – faktúra.

Kupujúcemu podnikateľovi je poskytnutá záruka v dĺžke 12 mesiacov od prevzatia tovaru.

Predávajúci neposkytuje kupujúcim pozáručný servis.

Práva zo zodpovednosti za chyby veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

Postup a vybavenie reklamácie

Pre každý reklamovaný tovar je nutné vyplniť reklamačný formulár, ktorý je umiestnený na webových stránkach predávajúceho alebo dostupný tu. Vzhľadom k širokému sortimentu tovaru je každá reklamácia posudzovaná individuálne.

Ihneď po zadaní reklamácie prostredníctvom reklamačného formulára dostane kupujúci potvrdenie na elektronickú adresu o prijatí reklamácie. Kupujúci je elektronickou cestou informovaný o každom kroku, ktorý sa učiní počas jeho reklamácie, vrátane záverečného vyrozumenia o vybavení reklamácie – buď o jej uznaní alebo vyriešení. Kupujúci má právo obrátiť sa elektronickou cestou na reklamačné oddelenie.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Priebeh lehoty je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iné podklady, apod.). Predávajúci je povinný si od kupujúceho vyžiadať doplnenie podkladov v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dňa pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Reklamovaný tovar sa zasiela na adresu expedičného skladu, a to: Kokiska s.r.o., Stará Kysibelská 695/73b, 360 01 Karlovy Vary, Česká republika. Pred odoslaním tovaru je nutné mať reklamáciu zadanú, aby kupujúci poznal číslo reklamácie, ktoré je nutné uviesť na vonkajšom balení tovaru, aby bola zásielka jednoznačne identifikovaná.


9. Ochrana osobných údajov
 

Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu ZDE.


10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES


10.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu ZDE.

10.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

11. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť obrátiť sa na súd nie je podaním návrhu dotknutá.

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa vykonáva Česká obchodná inšpekcia.

Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Odkaz na formulár EÚ: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.harshop.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich zároveň bezvýhradne prijíma.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 13. 12. 2021

 

YWY4YmI3Z