S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

 

 

Výpredaj

naša cena 23,40 EUR (631,80 KČ)
skladom
naša cena 23,40 EUR (631,80 KČ)
skladom
naša cena 23,40 EUR (631,80 KČ)
skladom


Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DHP group s.r.o.

Spoločnosť DHP group s.r.o.,DHP group s.r.o. so sídlom Mateja Bela 4751/32 921 01, Piešťany
IČO:50980955 ; IČ DPH:SK2120594366, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Vložka číslo: 40660/T, ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.harshop.sk, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu www.harshop.sk.Sprostredkovateľ DHP group s.r.o. prevádzkuje Stránku www.harshop.sk, v ktorej má kategórie s názvom Záhradné domčeky; Zrubové chaty; Garáže a prístrešky; Záhradné altánky; Retiazky s menom; Svadobné obrúčky; Zásnubné prstene; prostredníctvom, ktorých umožňuje Poskytovateľovi/Predávajúcemu, aby predával Tovar prostredníctvom týchto kategórií na danej stránke. Sprostredkovateľ má s konkrétnym Poskytovateľom/Predávajúcim uzatvorený zmluvný vzťah s presne stanovenými podmienkami na sprostredkovanie predaja Tovaru a služieb, v ktorom Poskytovateľ/Predávajúci akceptuje predaj Tovaru prostredníctvom stránky. Poskytovateľ/Predávajúci sa zaviazal, že bude akceptovať a zodpovedať v plnom rozsahu za plnenie ako aj prípadné reklamácie klientových vykonaných objednávok na tovar a služby, ktoré budú Poskytovateľovi  / Predávajúcemu prostredníctvom sprostredkovateľa preposielané. Platobné operácie za účelom úhrady ceny tovaru sa realizujú medzi Klientom a Poskytovateľom / Predávajúcim na účet Poskytovateľa / Predávajúceho prostredníctvom preposlaných inštrukcií k prevodu od Sprostredkovateľa, ktorý je na základe zmluvy s poskytovateľom na to oprávnený.


Článok I
Vymedzenie základných pojmov

Pokiaľ nie je v ponuke uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom význam v ďalej uvedených definíciách:

 

 

1 Sprostredkovateľ je spoločnosť DHP group s.r.o.,DHP group s.r.o. so sídlom Mateja Bela 4751/32 921 01, Piešťany IČO:50980955 IČ DPH:SK2120594366, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Vložka číslo: 40660/T. Sprostredkovateľ sprostredkováva / umožňuje predaj Tovaru a služieb zo strany Poskytovateľa / Predávajúceho Klientovi na Stránke len v kategóriách s názvom Záhradné domčeky; Zrubové chaty; Garáže a prístrešky; Záhradné altánky; Retiazky s menom; Svadobné obrúčky; Zásnubné prstene;

 

2. Stránka je internetová stránka / portál Sprostredkovateľa www.harshop.sk;

 

3. Záhradné domčeky; Zrubové chaty; Garáže a prístrešky; Záhradné altánky;  Retiazky s menom; Svadobné obrúčky; Zásnubné prstene; sú kategórie na stránke www.harshop.sk prostredníctvom, ktorých predáva Poskytovateľ / Predávajúci svoje produkty a služby za ktoré zodpovedá v plnom rozsahu. Spoločnosť DHP group s.r.o. figuruje len ako Sprostredkovateľ.

 

4. Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná Tovar na Stránke z kategórii Záhradné domčeky; Zrubové chaty; Garáže a prístrešky; Záhradné altánky;  Retiazky s menom; Svadobné obrúčky; Zásnubné prstene;

 

5. Poskytovateľ / Predávajúci je osoba, ktorá predáva a plnon rozsahu zodpovedá za konkrétny Tovar ponúkaný na Stránke v kategóriách Záhradné domčeky; Zrubové chaty; Garáže a prístrešky; Záhradné altánky;  Retiazky s menom; Svadobné obrúčky; Zásnubné prstene;

 

6. Predmet sprostredkovania je sprostredkovanie predaja Tovaru a služieb;

 

7. Ponuka je ponuka predaja Tovaru a služieb uverejnená na Stránke v kategóriách Záhradné domčeky; Zrubové chaty; Garáže a prístrešky; Záhradné altánky;  Retiazky s menom; Svadobné obrúčky; Zásnubné prstene;. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť Ponuku; 

 

8. Tovar sú Záhradné domčeky; Zrubové chaty; Garáže a prístrešky; Záhradné altánky;  Retiazky s menom; Svadobné obrúčky; Zásnubné prstene; uverejnené na Stránke v kategóriách Záhradné domčeky; Zrubové chaty; Garáže a prístrešky; Záhradné altánky;  Retiazky s menom; Svadobné obrúčky; Zásnubné prstene;

 

9.) Potvrdenie Objednávky je výpis objednaného Tovaru a služieb, ktoré si kupujúci objednáva od Predávajúceho prostredníctvom stránky / portálu Sprostredkovateľa. Potvrdenie Objednávky Sprostredkovateľ zasiela elektronickou formou kupujúcemu. Sprostredkovateľ následne preposiela Potvrdenie objednávky Poskytovateľovi / Predávajúcemu k plneniu objednaného tovaru a služieb, kde Poskytovateľ / Predávajúci má plnú zodpovednosť za riešenie plnenia objednávky ako aj za prípadné reklamácie.

 

10. Plnenie je objednaný Tovar a služby;

 

11. Strany sú Sprostredkovateľ a Klient;

 

12. Účet je účet Klienta zriadený na Stránke po zaregistrovaní Klienta; 

 

13. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Sprostredkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky / portálu, ktoré upravujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa a Klienta, popr. Poskytovateľa / Predávajúceho pri poskytovaní a využívaní služieb Sprostredkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.

 

 

Článok II
Objednávka a kúpa
tovaru

 

Sprostredkovateľ zverejňuje na Stránke www.harshop.sk len v kategóriách s názvom Záhradné domčeky; Zrubové chaty; Garáže a prístrešky; Záhradné altánky;  Retiazky s menom; Svadobné obrúčky; Zásnubné prstene; Ponuky na Tovar a služby, ktorého kúpu si Klient môže objednať a ktoré si Klient môže kúpiť.

 

Ponuka Tovaru je aktívna jej zverejnením na Stránke. Trvanie Ponuky, t.j. možnosti zakúpiť Tovar je stanovené dohodou medzi Poskytovateľom / Predávajúcim a Sprostredkovateľom a Poskytovateľ ani Sprostredkovateľ sa nezaväzujú k žiadnej minimálnej dobe trvania Ponuky.

 

Každý Klient si môže objednať ľubovoľný počet Tovaru, pokiaľ nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak.

 

Objednávka Tovaru, služieb a  jeho následná kúpa sa realizuje iba  prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou.

 

Momentom vyplnenia registračného formulára (pri nezaregistrovaných Klientoch) alebo vyplnením prihlasovacieho formulára na Stránke (pri Klientoch, ktorí majú zriadený Účet) Klient vlastne objednáva kúpu Tovaru a služieb (ďalej len „Objednávka“) a súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase Objednávky ako aj s podmienkami Ponuky;

 

Platobné operácie za účelom úhrady ceny tovaru sa realizujú medzi Klientom a Poskytovateľom / Predávajúcim na účet Poskytovateľa / Predávajúceho prostredníctvom preposlaných inštrukcií k prevodu od Sprostredkovateľa, ktorý je na základe zmluvy s poskytovateľom na to oprávnený.

 

Pripísaním ceny za Tovar alebo služby na účet Poskytovateľa / Predávajúceho sa kúpa Tovaru zrealizuje. 

 

Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe Tovaru vydáva ako ich predajca Poskytovateľ / Predávajúci. Klient berie na vedomie, že Sprostredkovateľ DHP group s.r.o. je len Sprostredkovateľom, nie je predajcom Tovaru.

 

Sprostredkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy zo strany Klienta.

 

 


Článok III
Práva a povinnosti

 

Sprostredkovateľ najneskôr do 48 hodín od pripísania ceny za objednávku na bankový účet Poskytovateľa / Predávajúceho, doručí potvrdzujúci mail Klientovi predovšetkým do schránky Klienta k Účtu na stránke www.harshop.sk alebo odošle potvrdenie elektronickou formou na mailovú adresu Klienta, ktorá bola uvedená v registračnom alebo prihlasovacom formulári.

 

Potvrdenie (v tlačenej podobe resp. v  elektronickej podobe) je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z objednávky objednaného tovaru. 

 

Sprostredkovateľ poskytuje Poskytovateľovi / Predávajúcemu zoznam Objednávok za účelom vykonania možnej kontroly predloženej Objednávky zo strany Klienta Poskytovateľovi, s čím Klient súhlasí. 

 

Klient je oprávnený použiť Objednávku iba za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej Ponuke, v Objednávke a prípadne v inštrukciách doručených Klientovi spolu s Potvrdením objednávky. Doba platnosti Objednávky ak je tak stanovené je vždy priamo uvedená v Ponuke ako aj doručenej Objednávke a Potvrdenia. 

 

Ak Ponuka alebo Objednávka stanovujú potrebu dojednania termínu medzi Poskytovateľom a Klientom na poskytnutie Plnenia (napríklad deň a hodinu rezervácie u Poskytovateľa), Klient si dohodne spôsobom uvedeným v Ponuke alebo v Objednávke (telefonicky, mailom a pod.) termín využitia Objednávky.

 

Klient môže v objednávkom formuláry súhlasíť, aby mu Sprostredkovateľ posielal na jeho email maily ako nástroj priameho marketingu. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Klient oprávnený kedykoľvek odvolať.

 

Klient berie na vedomie, že texty, fotografie, grafické diela, počítačové programy a ďalšie prvky, ktoré sú súčasťou obsahu Stránky alebo Rezervačného systému alebo sú dostupné v rámci služby môžu byť jednotlivo alebo ako celok  chránené autorským právom(ďalej spoločne len ako „autorské diela“). Databázy dostupné v rámci Stránky alebo Rezervačného systému sú ďalej chránené zvláštnym právom zriaďovateľa databázy. Ak nie je s Poskytovateľom písomne dohodnuté inak, môže k oprávnenému použitiu autorských diel dôjsť len v rozsahu a spôsobmi stanovenými rozhodným právnym poriadkom. Najmä nie je Klientovi dovolené použitie autorských diel vo forme ich rozmnožovania (kopírovania) za účelom dosiahnutia priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu a ďalej ich použitie vo forme rozširovania, požičiavania, vystavovania či zverejňovania diela verejnosti (vrátane zverejňovania verejnosti prostredníctvom internetu), či vo forme neoprávneného použitia databáze.

 

1.Kupujúci sa zaväzuje pred prevzatím zásielky, tovar riadne prekontrolovať neporušenosť obalov a v prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.

2. zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až zaplatením jeho kúpnej ceny.

4. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

5.Kupujúci je povinný v objednávke uviezť pravdivé požadované údaje, požadovaných elektronickým systémom pri zadávaní objednávky.

6.Kupujúci má právo na dodanie Tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 


Článok IV
Zodpovednosť Sprostredkovateľa a Poskytovateľa / Predávajúceho

 

1. Poskytovateľ / Predávajúci ako Predajca Tovaru ako aj dodávateľ Plnenia je zodpovedný:

 

a.    za kvalitu a rozsah Plnenia,

 

b.    za dodanie Plnenia,

 

c.    za naplnenie práv Klienta vyplývajúcich z objednania Tovaru a služieb

 

d.    za pravdivosť a úplnosť Ponuky

 

e.    za riešenie a vybavenie reklamácii vzniknutých vád na dodaných produktoch Predajcom ako aj vykonaných služieb

 

f.    za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov, a to tak v súvislosti s kúpou Tovaru a služieb ako aj v súvislosti s poskytovaním Plnenia.

 

2. Sprostredkovateľ nezodpovedá za veci podľa bodu 1 tohto článku, čo Klient berie na vedomie. Sprostredkovateľ zodpovedá len za riadne a včasné preposielanie objednávky Poskytovateľovi / Predávajúcemu za kupujúceho spôsobom podľa týchto VOP.

 

 

Článok V
Podmienky reklamácie

 

1. V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží Potvrdenie Objednávky, alebo Potvrdenie Objednávky obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke alebo Potvrdenie Objednávky bude mať iné vady, Klient môže vady reklamovať. Klient je povinný vady uplatniť písomne e-mailom na adresu: obchod@harshop.sk alebo písomne na adresu sídla Sprostredkovateľa.

 

2. Ak Klient uplatní reklamáciu podľa bodu 1., Sprostredkovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Klienta o jeho právach; na základe rozhodnutia Klienta, ktoré z týchto práv Klient uplatňuje, je Sprostredkovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Klient právo od zmluvy odstúpiť. 

 

3. V prípade vád tovaru alebo služieb dodaného na základe Potvrdenia Objednávky zo strany Poskytovateľa / Predávajúceho alebo vád poskytnutej služby na základe Potvrdenia Objednávky zo strany Poskytovateľa / Predávajúceho, alebo nedodržanie dodacích lehôt podľa Potvrdenia objednávky je potrebné, aby Klient tieto vady reklamoval priamo u Poskytovateľa / Predávajúceho, ktorý Klientovi dodal alebo má dodať Tovar alebo poskytol službu v zmysle Potvrdenia Objednávky. Poskytovateľ / Predávajúci nesie plnú zodpovednosť za predaj a plnenie objednávky Tovaru a služieb. Spoločnosť DHP group s.r.o. prevádzkujúca portál www.harshop.sk je len Sprostredkovateľ.

 

4. V prípade, že Klient (kupujúci - spotrebiteľ) nebol spokojný s vybavením reklamácie Sprostredkovateľom alebo keď sa Klient (kupujúci - spotrebiteľ) obrátil na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Sprostredkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Sprostredkovateľ porušil jeho práva, má Klient (kupujúci - spotrebiteľ) právo obrátiť sa na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Sprostredkovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Klient (kupujúci - spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, SOI pre Trnavský kraj Pekárska 23 917 01 Trnava 1 " resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Klient (kupujúci - spotrebiteľ) je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

 


Článok VI
Odstúpenie od kúpy, zánik Objednávky, kúpy Tovaru

 

Klientovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (Potvrdenia Objednávky) bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

 

Sprostredkovateľ má právo stiahnuť Ponuku zo Stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v Ponuke je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak bola medzičasom vykonaná  kúpa Tovaru vo vzťahu k takejto Ponuke, tie sa rušia, pričom Klient berie na vedomie a súhlasí, že v tomto prípade cenu za Tovar ním uhradenú mu vráti Poskytovateľ / Predajca, pričom toto plnenie je povinný Klient od Poskytovateľa / Predávajúceho prijať. Klient je oprávnený vrátenie ceny za Objednávku vymáhať vždy len od Poskytovateľa / Predávajúceho. Cena za Objednávku bude Klientovi Poskytovateľom / Predávajúcim vrátená do 14 dní od stiahnutia Ponuky zo Stránky,a to na účet Klienta, z ktorého vykonal predmetnú úhradu. Spoločnosť DHP group s.r.o. (www.harshop.sk) figuruje len ako Sprostredkovateľ čo berie kupujúci na vedomie.

 

 

Článok VII
Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov

 

Klient poskytuje Sprostredkovateľovi ako prevádzkovateľovi osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Klienta v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska, a to za účelom prevádzkovania Stránky, najmä však za účelom predaja Tovaru a služieb a na marketingové a reklamné účely Poskytovateľa a Sprostredkovateľa. V prípade, ak niektoré poskytnuté osobné údaje nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, vyhlasuje Klient, že bol na túto skutočnosť upozornený a súhlasí aj so spracúvaním týchto údajov.

 

Klient berie na vedomie, že Prevádzkovateľ Rezervačného systému ako sprostredkovateľ v zmysle ustanovenia § 4 ods.2 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov, spracúva osobné v rámci Rezervačného systému údaje Klienta ako dotknutej osoby v mene Sprostredkovateľa, a to na účel uvedený podľa bodu 1. tohto článku VOP.

 

Klient súhlasí s tým, aby Sprostredkovateľ osobné údaje Klienta v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska, poskytoval a sprístupňoval Poskytovateľom, od ktorých si Klient kúpi Tovar alebo službu, a to za účelom poskytnutia Plnenia v zmysle Objednávky, ako aj na marketingové a reklamné účely Poskytovateľa. Sprostredkovateľ informoval Klienta, že bez jeho súhlasu s poskytnutím osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, nie je možné poskytnúť Plnenie v zmysle Objednávky.

 

Klient súhlasí so zasielaním informácií a noviniek zo strany Sprostredkovateľa a Poskytovateľa súvisiacich so službami Sprostredkovateľa či Poskytovateľa na adresu Klienta.

 

Súhlas Klienta podľa bodu 1. a 3. tohto článku platí až do doby, kým tento súhlas Klient neodvolá. Súhlas možno odvolať písomne alebo e-mailom.

 

Poučenie dotknutej osoby (Klienta) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: Dotknutá osoba (t.j. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva prevádzkovateľ informačného systému v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobne údaje o nej spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhy až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presne informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov; blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba ma ďalej právo u prevádzkovateľa písomne namietať voči: spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu; využívaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku; poskytovaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba má ďalej právo: u prevádzkovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracovaniu jej osobných údajov bez jej súhlasu, aj keď sa súhlas v zmysle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) a g) zákona o ochrane osobných údajov nevyžaduje, a to vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a pravom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; u prevádzkovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov; pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba. Nakoľko dotknutá osoba nemá povinnosť svoje osobne údaje prevádzkovateľovi poskytnúť, je oprávnená svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Prevádzkovateľ si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon. Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, a to prostredníctvom oprávnených osôb. Spracovaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, vrátane ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo menenia, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničného prenosu, poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, sú však povinní tieto údaje zabezpečiť pred zneužitím alebo poškodením v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

 

 


Článok VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia

 

Sprostredkovateľ zverejňuje VOP na Stránke.

 

Zmluvné vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Klientom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom (Predajcom) bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Poskytovateľa a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.

 Poskytovateľom/PredávajúcimTovaru a služieb z kategórii Záhradné domčeky; Chaty; Garáže a prístrešky; Altánky; je:WOODSK S.R.O. ; Romanova 33; 85102; Bratislava; 50548115; IČ DPH:SK2120373706 . Priemerná dodacia lehota pre uvedené kategórie je od 6 do 10 týždňov bez špeciálnych úprav, maximálne však do 15 týždňov. V prípade úprav na mieru sa dodanie predlžuje o ďalšie 2 týždne a to na priemernú dodaciu lehotu 10 - 12 týždňov, maximálne však do 17 týždňov.

Poskytovateľom/Predávajúcim Tovaru a služieb z kategórie Retiazky s menom; Svadobné obrúčky; Zásnubné prstene; je: Ladislav Pazič; A. I. Dobrianskeho 2139/1; 071 01, Michalovce; 45548650; DIČ:1076100278. Priemerná dodacia lehota pre uvevedné kategórie je do 7 pracovných dní od vykonania objednávky, maximálne do 10 pracovných dní.

 

 H Hovorné na našom uvedenom obchodnom tel.čísle 0904344656 je účtované podľa cenníku Vášho operátora.

 

Hovorné na našom uvedenom obchodnom tel.číslo +421904344656 od slovenského operátora O2 je účtované podľa cenníka Vášho operátora.

 

24.5.2018

 

V Piešťanoch

 

 

Formulár „Reklamačný protokol“

 

Reklamačný protokol č. .........

Strana 1 z 1 strany

 Dodávateľ:

Zákazník:

 

 

 Názov tovaru

Rozsah poškodenia

Počet ks 

 

 Číslo pokladničného bloku:

 

Požadovaný spôsob riešenia reklamácie:

 

V Piešťanoch dňa ........................ 

Podpis zákazníka HarshopSpôsob vyriešenia reklamácie:V .............................. dňa ........................ Podpis:

 

 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.5.2018

 

ZjM5NmE3